Akty prawne

 • USTAWA z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich[1]
  (Dz. U. z 2020 r., poz. 627)

  Art. 1.

  1. Ustanawia się Rzecznika Praw Obywatelskich.
  2.  Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej „Rzecznikiem”, stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania.
   2a. W sprawach dzieci Rzecznik współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka.
 • (Dz. U. Nr 78, poz.483) (sprost. Dz. U. 2001, Nr. 28, poz. 319; zm.: Dz. U. 2006, Nr 200, poz. 1471 z pózn. zm.)
  (fragmenty)

  Rozdział II. WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

  ŚRODKI OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW

  Art. 80.

  Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

  Rozdział IV. Sejm i Senat

Subskrybuj Akty prawne