Status i organizacja

 • Rzecznik Praw Obywatelskich VIII kadencji

  Dr hab. Marcin Wiącek

  Marcin Wiącek urodził się 28 marca 1982 r. w Mińsku Mazowieckim. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka.

  1. Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego;
  2. Zespół Prawa Karnego;
  3. Zespół Prawa Cywilnego;
  4. Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego;
  5. Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;
  6. Zespół Wstępnej Oceny Wniosków;
  7. Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji”;
  8. Zespół do spraw Wykonywania Kar;
  9. Zespół do spraw Równego Traktowania;
  10. Zespół Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej;
  11. Centrum Projektów Społecznych;
  12. Biuro Dyrektora Generalnego;
 • Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym od innych organów i niezawisłym w swojej działalności organem ochrony prawnej, który działa na podstawie art.208-212 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz.483, z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627).

  Rzecznikiem Praw Obywatelskich może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne oraz wrażliwość społeczną.

 • Przedmiot działania Rzecznika Praw Obywatelskich reguluje Konstytucja RP;
  „Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych" ( Art. 208 ust. 1 Konstytucji RP).

  „Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej”. (Art. 80 Konstytucji RP).

Subskrybuj Status i organizacja