Sposób składania i rozpatrywania petycji

Data: 
2015-10-07 08:42:23

Petycje do Rzecznika Praw Obywatelskich

Sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich. W przypadku braku właściwości Rzecznika, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję a także jego miejsce zamieszkania albo siedziby i adres korespondencyjny. W przypadku kiedy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie, miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • oznaczenie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycje niezawierające oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję (imienia i nazwiska, nazwy), jego miejsca zamieszkania lub siedziby pozostawia się bez rozpoznania.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycje kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich można składać:

  • listownie na adres: BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
  • doręczyć osobiście – poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 i wtorki - piątki w godzinach od 9.00 do 15.00
  • za pośrednictwem ePUAP
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, może zostać zarządzone łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.     

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-05-28 11:31:38 Sposób składania i rozpatrywania petycji Aktualizacja danych dotyczących Dziennika Ustaw Mariusz Masłowiecki
2016-11-03 12:22:28 Sposób składania i rozpatrywania petycji Mariusz Masłowiecki