Zarządzenie Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i procedur audytu wewnętrznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2008-01-10 11:08:05
słowa kluczowe: 

Zarządzenie Nr 2 /2008
Rzecznika Praw Obywatelskich
z dnia 10 stycznia 2008 r.

w sprawie zasad i procedur audytu wewnętrznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Na podstawie § 8 Statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2 Marszałka Sejmu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich, zmienionego zarządzeniem Nr 9 Marszałka Sejmu z dnia 22 lipca 2004 r., zarządzeniem Nr 2 Marszałka Sejmu z dnia 15 marca 2005 r. oraz zarządzeniem Nr 6 Marszałka Sejmu z dnia 19 lipca 2007 r. w związku z atr. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 24 czerwca 2006 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112, poz. 765), zarządza się, co następuje:

§ 1

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zwanym dalej Biurem, wprowadza się:
1) Instrukcję Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2) Procedury Audytu Wewnętrznego, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura.

§ 3

Tracą moc Zarządzenia Rzecznika Praw Obywatelskich: Nr 10 z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich audytu wewnętrznego, Nr 4 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia podręcznika procedur audytu wewnętrznego oraz Nr 11 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10 z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich audytu wewnętrznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Janusz Kochanowski