Rzecznik i jego Zastępcy

Data: 
2015-11-20 13:49:12

Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji 

Dr Adam Bodnar  

Na zdjęciu Rzecznik Praw Obywatelskich
fot. Kluczek

 

Urodził się 6 stycznia 1977 roku w Trzebiatowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia LL.M. z zakresu prawa konstytucyjnego porównawczego w Central European University w Budapeszcie. W 2006 roku uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień naukowy doktora nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego. Jego praca doktorska pt. "Obywatelstwo wielopoziomowe w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej" uzyskała wyróżnienie w konkursie Przeglądu Sejmowego.

W latach 2004-15 związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, najpierw jako współtwórca i koordynator Programu Spraw Precedensowych, a następnie jako szef działu prawnego i wiceprezes zarządu. Ekspert Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W latach 2013-2014 członek rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. W latach 2001-2004 pracował jako prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges. Od 2006 roku wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Do czasu objęcia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl.

W 2011 r. został odznaczony Nagrodą Tolerancji przez polskie organizacje LGBT. W 2013 r. był stypendystą programu German Marshall Memorial Fellowship.

Dzięki poparciu 67 organizacji pozarządowych został w 2015 r. zgłoszony na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich przez Klub Parlamentarny SLD i posłów niezależnych, a także przez Klub Parlamentarny PO. Sejm RP powołał go na tę funkcję 24 lipca 2015 r., a 7 sierpnia 2015 r. Senat RP zatwierdził ten wybór. Następnie Wysoka Izba 9 września 2015 r. przyjęła jego ślubowanie. 

Dr Adam Bodnar jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa, m.in.

 • Obywatelstwo wielopoziomowe. Status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008;
 • Redakcja książki: Przekonania moralne władzy publicznej a wolność jednostki, Warszawa 2008 (wraz z prof. Mirosławem Wyrzykowskim);
 • The Charter of Fundamental Rights: Differentiated Legal Character of Charter’s Provisions, Their Consequences for Individuals, Court and Legislator, [w:] Jan Barcz (red.) Fundamental Rights Protection in the European Union, Wydawnictwo CH Beck 2009, str. 145 -167;
 • Adam Bodnar, Maciej Bernatt, Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce – problem strukturalny. Glosa do wyroku ETPCz z 3 lutego 2009 r. w sprawie Kauczor przeciwko Polsce, Europejski Przegląd Sądowy, nr 5/2010, str. 48-53;
 • Adam Bodnar, Zmiana Konstytucji jako konsekwencja wykonania wyroku ETPCZ. Glosa do wyroku w sprawie Alajos Kiss przeciwko Węgrom (skarga nr 38832/06, wyrok z 20 maja 2010 r.), Europejski Przegląd Sądowy, nr 10/2010, str. 38-49;
 • Osoby homoseksualne a wybrane zagadnienia prawa administracyjnego i praktyki administracyjnej, [w:] Mirosław Wyrzykowski, Roman Wieruszewski (red.) Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, Instytut Wydawniczy Euro-Prawo, Warszawa 2009, str. 83-101;
 • Skuteczność Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce, [w:] Tomasz Giaro (red.) Skuteczność prawa, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2010, str. 189-213;
 • Adam Bodnar, Anna Śledzińska, Kontakty między rodzicami a dziećmi w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz innych instrumentów międzynarodowych, [w:] Jacek Ignaczewski (red.) Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010, str. 489-515;
 • Adam Bodnar, Anna Śledzińska, Rozwód i separacja w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz prawa wspólnotowego, [w:] Jacek Ignaczewski (red.) Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010, str. 531 – 551;
 • Adam Bodnar, Małgorzata Szuleka, Koncepcja nadużycia prawa w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a mowa nienawiści, [w:] R. Wieruszewski i inni (red.) Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, str. 150 – 172;
 • Fuzje i przejęcia w świetle praktyki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Prawo handlowe w XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego pod redakcją M. Modrzejewskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, str. 15-28;
 • Shaping the Freedom of Assembly: Counter-Productive Effects of the Polish Road towards Illiberal Democracy, [w:] A. Sajo (red.) Free to Protest: Constituent Power and Street Demonstration, Eleven International Publishing, Utrecht, str. 165 – 187;
 • Adam Bodnar, Ewa Łętowska, Ochrona własności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w j. rosyjskim], [w:] Конституционно-правовые основы собственности и предпринимательства: проблемы реализации: Сборник докладов, Institute of Public Law and Policy, Moskwa, ISBN 978-5-94357-059-4, str. 106-159;
 • Organizacje skrajne w orzecznictwie sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Warszawa 2013;
   

Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 958) Rzecznik może powołać nie więcej niż trzech zastępców Rzecznika. Rzecznik odwołuje zastępców Rzecznika.

 

Stanisław Trociuk ( od 1 stycznia 2002 r.) - zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

  

Na zdjęciu zastępca Rzecznika Obywatelskiego Stanisław Trociuk
 
fot. Kluczek

 

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958) oraz § 2 ust. 3 statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 25/2014 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 12 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1.     Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Pan Stanisław Trociuk, sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Pełnomocników Terenowych oraz:
  1.  Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego;
  2.  Zespołu Prawa Karnego;
  3.  Zespołu Prawa Cywilnego;
  4.  Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;
  5.  Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków.
 2.     Do zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, Pana Stanisława Trociuka, należy również:
  1. kierowanie pracą Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w czasie nieobecności Rzecznika Praw Obywatelskich;
  2. przyznawanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  3. prowadzenie spraw sądowych z powództwa cywilnego i spraw sądowoadministracyjnych ze skarg na działalność lub bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich;
  4. prowadzenie postępowań egzekucyjnych z wniosku lub przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich/Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich, a także wszelkich postępowań egzekucyjnych z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich/Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, jako dłużnika zajętej wierzytelności;
  5. współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym prowadzenie korespondencji i przedstawianie stanowiska pracodawcy w zakresie wystąpień zgłaszanych przez przedstawicieli związków zawodowych;
  6. zapewnienie przestrzegania przepisów o dostępie do informacji publicznej;
  7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
§ 2

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Pan Stanisław Trociuk, jest upoważniony do wnoszenia prawnych środków zaskarżania oraz występowania z wnioskami, o których mowa w art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 oraz z 2015 r. poz. 1064).

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 29/2014 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 12 września 2014 r. w sprawie określenia zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-/ Adam Bodnar

Dr Hanna Machińska - zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Życiorys

Zakres zadań zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanny Machińskiej.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958) oraz § 2 ust. 4 Statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 41/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich zarządza się, co następuje: 

§ 1.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Hanna Machińska używa tytułu „Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich”.

§ 2.
 1. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Hanna Machińska sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: 
  1) Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji”, zwanego również: Zespołem „Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur” albo Zespołem „Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, Okrutnego, Nieludzkiego i Poniżającego Traktowania oraz Karania”;
  2) Zespołu do spraw Wykonywania Kar;
  3) Wydziału do spraw Współpracy Międzynarodowej. 
 2. Do zadań Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Hanny Machińskiej należy również wykonywanie innych zadań zleconych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
§ 3.

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Hanna Machińska jest upoważniona do wnoszenia prawnych środków zaskarżania oraz występowania z wnioskami, o których mowa w art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życic z dniem 26 września 2017 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-/ Adam Bodnar

 

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-07-28 10:30:43 Rzecznik i jego Zastępcy Aktualizacja informacji o RPO Mariusz Masłowiecki
2020-11-03 14:02:47 Rzecznik i jego Zastępcy Dodanie informacji o habilitacji dr. Macieja Taborowskiego Mariusz Masłowiecki
2020-03-19 13:41:02 Rzecznik i jego Zastępcy Mariusz Masłowiecki
2020-03-19 13:22:27 Rzecznik i jego Zastępcy Mariusz Masłowiecki
2019-06-28 10:35:04 Rzecznik i jego Zastępcy Agnieszka Jędrzejczyk

Strony